صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 آئین رسیدگی در دادسراها

 

 

حقوق و قوانین  

 
 
 
آئین رسیدگی در دادسراها -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات فکرسازان  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

آئین رسیدگی در دادسراها 

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

دادسرا و مصالح اجتماع

مقاطع رسیدگی کیفری

مراحل رسیدگی کیفری

تحقیقات مقدماتی

اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی جرائم مهم

ارجاع تحقیقات به ضابطین

نظارت بر ضابطین دادگستری

ضابطین و انواع آنها

ضابطین عام

ضابطین خاص

شروع به تحقیق

موارد تجویز تحقیق

انجام تحقیق توسط قاضی تحقیق

موارد تجویز تحقیق

موارد صلاحیت دادسرا

طرح موارد صلاحیت دادگاه در دادسرا

اعزام متهم به مرجع صالح

- تحت نظر بیش از 24 ساعت

- اعزام متهم تحت قرار

- تحصیل نیابت

تقسیمبندی وظایف دادیار و بازپرس

توضیح بند ز ماده قانون دادسرا

مباحث کاربردی

شروع رسیدگی در دادسرا

رسیدگی به شکایت

نکات قابل توجه در رسیدگی به شکایت

تحقیق اولیه توسط قاضی دادسرا

نحوه تحقیق از شاکی

توجه به کامل بودن دستور

شکایت توسط وکیل

ارجاع پرونده یا گزارش

اعاده گزارش توسط پاسگاه

معرفی شاهد توسط شاکی

احضار شاهد نظامی

شاهد خارج از حوزه قضایی

انجام نیابت

تحقیق از گواه

احضار متهم

شرایط احضارنامه

مهلت حضور

عذر موجه

دستور تحت نظر متهم

حضور متهم در حوزه قضائی دیگر

روش دیگر احضار

جلب متهم و شرایط آن

جلب متهم از طریق پاسگاه

جلب غیر از متهم

جلب اهل خبره

جلب شهود و مطلعین

جلب ولی یا سرپرست طفل

جلب متهم بدون احضار اولیه

جلب سیار

جلب شبانه

تفتیش و بازرسی برای دستگیری متهم

نمایندگی در مورد دلایل و آلات جرم

عدم دسترسی به متهم در تفتیش

مخفی شدن متهم در منزل دیگری

دستور تحت نظر متهم

امتناع متهم از اعلام مشخصات

تفهیم اتهام به متهم

اخذ آخرین دفاع

انتخاب وکیل توسط متهم

قرارهای تامین کیفری

قرار التزام به حضور با قول شرف

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی

قرار کفالت

معرفی وجه به جای کفیل

قرار کفالت به دستور دادستان

اتخاذ تصمیم پس از معرفی کفیل

بازداشت کفیل

فوت کفیل در عقد کفالت

آمادگی متهم برای پرداخت وجه در قرار کفالت

قرار وثیقه

تعیین مصداق وثیقه

وثیقه خارج از حوزه قضایی

تعیین تکلیف متهم پس از قرار

معرفی وثیقه توسط وثیقهگذار

معرفی ششدانگ در قبال مبلغ جزئی

معرفی ششدانگ در قبال مبلغ عمده

معرفی مازاد ملک مرهونه

معرفی وثیقه مشاعی

قرار قبولی وثیقه

عدول از وثیقه

زمان معرفی مال

زمان توقیف مال

زمان ثبت نامه توقیف در دفتر مرجع قضایی

زمان صدور قرار قبولی

وضعیت قرار قبولی در وثیقه شخص متهم

عدم ضرورت قرار قبولی

صدور قرار قبولی با امضا متهم

صدور قرار قبولی بدون امضا متهم

تبدیل نوع وثیقه

فوت وثیقهگذار

تقاضای وثیقه گذار برای تادیه وجه به جای ملک غیر منقول

اثر ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در قرار قبولی تامین

اثر برائت در ضبط وثیقه

معرفی متهم خارج از مهلت 20 روزه

اثر اعتراض به دستور ضبط وثیقه

معرفی اتومبیل به عنوان وثیقه

معرفی مال دولتی به عنوان وثیقه

قرار بازداشت موقت

مشکلات قرار بازداشت

شرایط قرار بازداشت موقت

وضعیت قرار بازداشت موقت

اختلاف در قرار بازداشت موقت

تعیین تکلیف متهم

صدور قرار بازداشت موقت : اختیاری

صدور قرار بازداشت موقت اجباری

نحوه تمدید یا تجدید قرار بازداشت

فسخ قرار تمدیدی توسط دادگاه

گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت

قرار تامین کیفری در مورد چک

شرایط حمایت کیفری از دارنده

توضیح موارد پنج گانه

نحوه رسیدگی به جنبه کیفری چک

تحقیق از متهم چک

شرایط صدور قرار تامین در چک

مبلغ قرار تامین در چک

صدور قرار تامین

نوع قرار در مورد چکهای ماده 14

قرار تامین در چک دو امضایی

تودیع کامل وثیقه توسط یکی از دو متهم

صدور چک به نمایندگی و قرار تامین

امضای یکی از دو صاحب حساب

قرار تامین در چک ارزی

تامین خواسته در چک دو امضایی

تامین خواسته در چک به نمایندگی

عدم دسترسی به متهم در جرم چک

وصول چک به نمایندگی

اخذ آخرین دفاع در چک

موارد عدم تعقیب کیفری در چک

گذشت 6 ماه از تاریخ صدور چک

گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ گواهی بانک

انتقال چک بعد از برگشت از بانک

انتقال چک پس از شکایت

حدوث اسباب قرار موقوفی تعقیب

پرداخت وجه چک و خسارات

وجود چک در دست صادر کننده

حدوث اسباب قرار موقوفی تعقیب

پرداخت وجه چک و خسارات

پرداخت وجه چک قبل از شکایت

تقاضای ترک تعقیب

اثبات ادعای مربوط به ماده 14 قانون صدور چک

اعلام فقدان چک

موارد اقتضا برای صدور دو قرار تامین

قرار عدم خروج از کشور

ویژگیهای قرار عدم خروج از کشور

صدور قرار عدم خروج از کشور

مرجع رسیدگی به اعتراض

تمدید قرار عدم خروج از کشور

قرارهای تامین در مورد جرائم اطفال

شرایط اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه

احضار متهم

ابلاغ صحیح احضاریه

عدم حضور متهم

عدم اعلام عذر موجه

ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار معرفی متهم

عدم معرفی متهم

گزارش امر به دادستان

صدور دستور از طرف دادستان

موارد تجدید نظر در تامین کیفری

تامین ضرر و زیان در پرونده کیفری

زمان طرح تقاضای تامین

درخواست تامین در زمان شکایت

درخواست تامین در جریان تحقیقات

درخواست تامین در جریان دادرسی

درخواست تامین بعد از حکم

درخواست تامین ضمن دادخواست ضرر و زیان

تامین عدم معین

دادخواست ضرر و زیان

دادخواست ضرر و زیان بعد از کیفر خواست

قرارهای مرحله تحقیقاتی مقدماتی

قرار موقوفی تعقیب

قرار منع تعقیب

قرار مجرمیت

کیفرخواست

اختلاف بین بازپرس و دادستان

مرجع حل اختلاف بازپرس و دادستان

قرار عدم صلاحیت

اختلاف در صلاحیت

نحوه اعلام اختلاف در صلاحیت

حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدید نظر

حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور

قرار اناطه

ارتباط بازپرس و دادستان در قرار اناطه

صدور قرار اناطه توسط دادیار

اعتراض به قرار اناطه

مرجع رسیدگی به اعتراض

طرح دعوا توسط ذینفع و ارائه گواهی

ارائه رای دادگاه ذیربط

عدم ارائه گواهی

قرار امتناع از رسیدگی

وجود جهات رد در قاضی دادگاه

وجود جهات رد در قاضی دادسرا

قرار ترک تعقیب

اجرای احکام کیفری

مرجع اجرای حکم

موارد اجرای حکم توسط دادگاه

حکم برائت

قرار منع پیگرد

قرار موقوفی تعقیب

قرار تعلیق اجرای مجازات

مقدمات اجرای حکم توسط دادسرا

نحوه اقدام دادسرا در اجرای حکم

توجه به مرور زمان

توجه به مدلول حکم

اجرای حکم در صورت وجود تمام مقدمات

اجرای حکم حبس در مورد زندانی

برائت و محکومیت به حبس

احتساب مدت تحت نظر

احتساب مدت مسافرت

محکومیت زندانی به شلاق

حدوث عارضه در زمان اجرای شلاق

محل اجرای مجازات شلاق

محکومیت زندانی به جزای نقدی

محکومیت زندانی به اخراج از کشور

اجرای حکم انفصال

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

احضار متهم برای اجرای حکم

اجرای محکومیتهای متعدد

نحوه اجرای مجازاتهای مختلف

اجرای حکم تبعید

تقاضای محکوم علیه برای مراجعه به محل تبعید


در این کتاب سعی بر این شده که برای اولین بار از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا بر مبنای قانون توضیح داده شود. به نحوی که هر یک از داوطلبان امر قضاوت در بدو یا ضمن خدمت قضایی، با مطالعه این کتاب امکان کار آسان در دادسرا را برای خود فراهم نمایند.


تعداد صفحه: 421   نوبت چاپ: 7    
قطع: وزیری نویسنده: علی مهاجری
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 


 

 
قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

قيمت فروش: 18,000 ريال

 
قانون احیاء دادسراها

قانون احیاء دادسراها

قيمت فروش: 5,000 ريال

 
 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
قانون احیاء دادسراها

قانون احیاء دادسراها

قيمت فروش : 5,000 ريال

 
قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث - 1392

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث - 1392

قيمت فروش : 55,000 ريال

 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

قيمت فروش : 15,000 ريال

 
حقوق مدنی

حقوق مدنی

قيمت فروش : 32,000 ريال

 
قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

قيمت فروش : 25,000 ريال

 
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری- 1392

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری- 1392

قيمت فروش : 120,000 ريال

 
محشی از قوانین و مقررات مدنی

محشی از قوانین و مقررات مدنی

قيمت فروش : 28,000 ريال

 
ستارگان سپهر دانش

ستارگان سپهر دانش

قيمت فروش : 35,000 ريال

 
مجموعه قوانین و مقررات ضابطین دادگستری

مجموعه قوانین و مقررات ضابطین دادگستری

قيمت فروش : 24,000 ريال

 
حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایات در قانون کار

حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایات در قانون کار

قيمت فروش : 56,000 ريال

 
اجرای احکام مدنی- کرمانی

اجرای احکام مدنی- کرمانی

قيمت فروش : 25,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

984