صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 تافل رهنما

 

 

زبان خارجه    زبان انگلیسی    TOEFL & IELTS  

 
 
 
تافل رهنما -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات رهنما  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

تافل رهنما - RAHNAMA TOEFEL 

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

پیشگفتار ویراست سوم وچاپ دهم

سپاسگزاری

راهنمای تلفظ

رهنمودهایی برای موفقیت در امتحان تافل (زبان عمومی)

گرامر جامع تافل

ساختار آزاد (مطلق)

ساختار جمله

جمله ساده

جمله مرکب

توجه مهم

جمله واره های پایه و پیرو

شکستن جمله وارد پایه

انواع جمله واره های پیرو

جمله واره های وصفی تعریف

جمله واره های قیدی تعریف

جمله واره اسمی تشریح

مثال در مورد جمله واره های وصفی

انواع جمله واره های وصفی

جمله واره های وصفی فاعلی و مفعولی (غیر فاعلی)

مثال بیشتر در مورد جمله واره های پیرو وصفی فاعلی و مفعولی (غیر فاعلی)

جمله واره های وصفی معلوم و مجهول

تفاوت WHO , whom در جمله واره های وصفی مجهول

مثال بیشتر برای who , whom

چند نکته مهم در مورد جمله واره های وصفی

جمله واره های وصفی بدل

نقش اساسی خاص و ضمایر فاعلی در جمله واره های بدل

تکلیفت حرف اضافه در جمله واره های وصفی

حرف اضافه در انتهای جمله واره های وصفی

حرف اضافه قبل از ضمیر موصولی

تفاوت کاربردی that,whom,who,which در جمله واره های وصفی

توجه توجه : تفاوت کاربردی that با دیگر ضمایر موصولی

کاربرد …of whom,. Of which در جمله واره های وصفی

مثال بیشتر در مورد کاربرد of whom, of which

کاربرد of which, of whom با صفات عالی د رجمله واره های وصفی

جمله واره های قیدی

مثال برای جمله واره های قیدی زمانی

مثال برای جمله واره های قیدی حالتی

مثال برای جمله واره های قیدی شرطی

مثال برای جمله واره های قیدی علتی و هدفی

مثال برای جمله واره های قیدی تضادی

مثال برای جمله واره های قیدی مکانی

مثال برای جمله واره های قیدی نتیجه ای

مثال برای جمله واره های قیدی مقایسه ای

کاربرد: such (a/an)…that , so…that در جمله واره های قیدی نتیجه ای

کاربرد: that+ صفت +so

That +قید حالت+ so

That+ اسم جمع + many+so

That+ اسم جمع + few+ so

That+ اسم غیر قابل شمارش+much+ so

That+اسم غیر قابل شمارش+ little+ so

That + such (a/an)

That +such (a/an)

That + اسم مفرد +صفت+ a/an+ such

That+اسم غیر قابل شمارش + صفت+ such

That+ اسم جمع + صفت+ such

So that با افعال کمکی

تفاوت so that ,in order that

کاربرد زمان بعد از as though , as if

تفاوت unless, if در جمله واره های قیدی

جمله واره های اسمی

ساختار جمله واره های اسمی فاعلی

ساختار جمله واره های اسمی مفعولی

جدول مهمترین ضمایر موصولی جمله واره های اسمی

مثالهای بیشتر برای جمله واره های اسمی در نقش فاعلی و مفعول

حذف ضمیر موصولی درجمله واره های اسمی مفعولی

کاربرد whom در جمله واره های اسمی

شرایط حذف that در جمله واره های اسمی مفعولی و فاعلی

کاربرد فعل اصلی جمله واره های اسمی

کاربرد افعال التزامی یا پیشنهادی در جمله واره های اسمی

جدول افعال التزامی یا پیشنهادی

کاربرد should با افعال التزامی

منفی کردن افعال التزامی

بکاربرد صفات التزامی یا پیشنهادی در جمله واره های مختلف

جدول صفات التزامی

تشخیص ضمایر موصولی از هم در جمله واره های مختلف

مثال در مورد جمله واره های پیرو وصفی قیدی و اسمی

قوانین و شرایط کوتاه کردن جمله واره ها

قوانین و شرایط کوتاه کردن جمله واره های وصفی

کوتاه کردن جمله واره های وصفی با زمانهای استمراری

کوتاه کردن جمله واره های وصفی در حالت مجهول

کوتاه کردن جمله واره های وصفی در حالت مجهول استمراری

کوتاه کردن جمله واره های وصفی مفعولی معلوم

کوتاه کردن جمله واره های وصفی همراه با حرف اضافه

کوتاه کردن جمله واره های وصفی در زمان حال و گذشته ساده

کوتاه کردن جمله واره های وصفی بدل

کوتاه کردن جمله واره های وصفی کوتاه شده به اول جمله

کوتاه کردن جمله واره های وصفی غیر بدل به اول جمله

نقش کاما در شناسایی جمله واره های وصفی بدل

مثال برای کوتاه کردن و منتقل کردن جمله واره های وصفی بدل به اول جمله

شناسایی مرجع جمله واره وصفی بدل کوتاه و منتقل شده

جمله واره های وصفی اول جمله که با فعل ing و ed دار شروع می شود

تشخیص ارتباط معنایی و گرامری منطقی بین جمله واره وصفی اول جمله و مرجع آن

مثالهای بیشتر در مورد کوتاه کردن جمله واره های وصفی

قوانین و شرایط کوتاه کردن جمله واره های قیدی

کوتاه کردن جمله واره ها از نظر معلوم و مجهول

مثال بیشتر در مورد کوتاه کردن جمله واره های قیدی معلوم و مجهول

جمله واره های قیدی که فقط در حالت مجهول کوتاه می شوند

مثالهای بیشتر در مورد جمله واره های قیدی که فقط در حالت مجهول کوتاه می شوند

جمله واره های قیدی که فقط در حالت معلوم کوتاه می شوند

چگونگی کوتاه کردن جمله واره های قیدی

کوتاه کردن جمله واره های قیدی در حالت معلوم ساده یا استمراری

کوتاه کردن جمله واره های قیدی در حالت مجهول

حذف اختیاری بعضی از ضمایر موصولی در جمله واره های قیدی

کوتاه کردن جمله واره های اسمی

کوتاه کردن جمله واره های همراه با as…as

کوتاه کردن جمله واره های وصفی و قیدی نتیجه ای در آخر جملات

نقش کاما در کوتاه شدن جمله واره های قیدی نتیجه ای

جدول جامع قوانین و شرایط کوتاه کردن جمله واره های قیدی

مثالهای بیشتر در مورد کوتاه کردن جمله واره های قیدی

مثالهای بیشتر: صحیح/اشتباه

مثالهای بیشتر برای کوتاه کردن جمله واره های قیدی و وصفی

مینی تست 1: جمله واره های قیدی

کلید تشریحی مینی تست 1

مینی تست 2: جمله واره های وصفی فاعلی و مفعولی

کلید تشریحی مینی تست 2

مینی تست 3: جمله واره های وصفی و قیدی

کلید تشریحی مینی تست 3

مینی تست 4:جمله واره های وصفی – قیدی و اسمی

کلید تشریحی مینی تست 4

ترتیب ارگان جمله در زبان انگلیسی

ترتیب کلی ارگان جمله در زبان انگلیسی

فاعل

نمونه فاعل های مختلف

فاعل ظاهری

کاربرد there, it به عنوان فاعل ظاهری

فعل

نمونه فعلهای مختلف

مفعول

نمونه مفعولهای مختلف

قید

انواع قید

مثال برای قیود مختلف

آشنایی با اجزا کلام

جدول پسوندهای اسم ساز از فعل

جدول پسوندهای اسم سازاز صفت

جدول پسوندهای اسم سازاز اسم

جدول پسوندهای اسم ساز رایج

جدول پسوندهای فعل ساز رایج

جدول پسوندهای قید ساز رایج

جدول ریشه های رایج در زبان انگلیسی

جدول پیشوندهای رایج در زبان انگلیسی

مینی تست 5: شناسایی فاعل به صورت اسم – عبارت اسمی و یا جمله واره

کلید تشریحی مینی تست 5

اسم

اسامی قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش

جدول اسامی قابل شمارش و غیر شمارش (عام و خاص)

جدول اسامی قابل شمارش و غیر شمارش با توجه به معنا

جدول اسامی قابل شمارش و غیر شمارش یک معنایی

جدول اسامی غیر قابل شمارش

جدول اسامی علوم که به s ختم می شوند

جدول کلماتی که همیشه s دارند

جدول واحدهای شمارش اسامی غیر قابل شمارش

کاربرد kind, type

کاربرد مصدر با to و جراند به عنوان فاعل

کاربرد the با جراند به عنوان فاعل

کاربرد جراند با مفعول به عنوان فاعل جمله

کاربرد that-clause به عنوان فاعل جمله

کاربرد اسامی که جمع بی قاعده دارند

کاربرد معرفها با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

جمع بستن اسامی غیر قابل شمارش

جمع بستن کلمه time

جمع بستن اسامی مرکب

جمع بستن اسامی مرکب در انگلیسی

کاربرد s مالکیت با چندین اسم

مینی تست 6: اسم (قابل شمارش – غیر قابل شمارش- جمع و مفرد- جمع با قاعده و بی قاعده

کلید تشریحی مینی تست6

معرفها

جدول جامع معرفها

معرفهای مشترک بین اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

کاربرد و تفاوت an ,a

رابطه the قبل از اسامی غیر قابل شمارش

عدم کاربرد معرفها قبل از اسامی عام

لزوم کاربرد معرف با اسامی قابل شمارش مفرد

کاربرد no با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

کاربرد ها و تفاوتها not, no قبل از اسامی

کاربرد : none

کاربرد : one of

کاربرد : the only one of

کاربرد: ضمیر موصولی+ one of

ضمیر موصولی+ one of the many

کاربرد: فعل جمع+ضمیر موصولی+ اسم جمع + one of the many

کاربرد و تفاوت a number of ,a large number of

کاربرد و تفاوت a large number of ,a large number of

کاربرد و تفاوت most of the, almost all (of the)

عدم کاربرد the most of… در انگلیسی

موارد کاربرد enough با صفت و اسم

کاربرد: enough با صفت و مصدر

کاربرد: another با اسامی جمع

کاربرد: the other , other, some

کاربرد اعداد ترتیبی

جدول اعداد ترتیبی

کاربرد the با اعداد صحیح

کاربرد much , many

معرفهای معادل many , much

کاربرد many a/an با اسامی مفرد

کاربرد : اسم + very much/many

کاربرد most جهت تاکید

استفاده از much به جای a lot

کاربرد و تفاوت a little , a few

تفاوت بین a little , little

تفاوت بین few , a few

کاربرد: only a few/a little

کاربرد: some , any

کاربرد : some

کاربرد some به جای a ,an

کاربرد :any

کاربردهای دیگر any با مثال بیشتر

کاربرد: some of the

کاربرد: some of other

کاربرد و تفاوت each , every

کابرد و تفاوت all of , all

کاربرد استثنایی معرفهای as ,how .so,too,this,that با صفت و اسم

حروف تعریف

حروف تعریف نامعین (نکره )

حرف تعریف معین :the

موارد کاربرد the کلی

موارد کاربرد the جزئی

موارد عدم کاربرد the

موارد کاربرد an, a

مینی تست 7: (قابل شمارش – غیر قابل شمارش- معرفها و حروف تعریف)

کلید تشریحی مینی تست 7

مینی تست 8: حروف تعریف

کلید تشریحی مینی تست 8

مینی تست 9: حروف تعریف

کلید تشریحی مینی تست 9

ضمیر

انواع ضمیر

جدول ضمایر فاعلی

جدول ضمایر مفعولی

جدول ضمایر ملکی

جدول ضمایر انعکاسی و تاکیدی

جدول ضمایر موصولی

ضمایر فاعلی

کاربرد ضمایر فاعلی با حرف ربط and

کاربرد ضمایر فاعلی در تاکیدات

ضمایر مفعولی

کاربرد ضمایر مفعولی بعد از افعال متعددی

کاربرد ضمایر مفعولی بعد از حروف اضافه

ضمایر موصولی

جدول ضمایر موصولی و دلالت کاربردی و معنایی آنها

تفاوت و کاربرد which, who

تفاوت و کاربرد whom, who

کاربرد who در جمله واره های مجهول

ساختار فاعلی جمله واره های موصولی

ساختار مفعولی غیر فاعلی جمله واره های موصولی

جدول ضمایر موصولی که فقط با ساختار غیر فاعلی بکار می روند

کاربرد of which به جای whose در حالت ملکی

کاربرد مصدر با to به جای جمله واره موصولی

کاربرد in which ,on which به جای when

کاربرد in which و at which, on which به جای where

کاربرد for which به جای why

تغییر جایگاه حرف اضافه در جمله واره های موصولی

کاربرد ever با ضمایر موصولی

ضمایر انعکاسی و تاکیدی

جدول ضمایر انگلیسی و تاکیدی

کاربرد ضمایر انعکاسی

مثالهای ضمایر انعکاسی

کاربرد ضمایر تاکیدی

مثالهای ضمایر تاکیدی

کابرد ضمیر تاکیدی

کاربرد ضمیر تاکیدی +by

ضمایر ملکی

کاربرد اشتباه its به عنوان ضمیر ملکی

تفاوت ضمایرملکی با صفات ملکی

کاربرد ساختار ملکی همراه با own

صفات ملکی

کاربرد صفات ملکی با جراند

کاربرد صفات ملکی با جراند مجهول

کاربرد جراند معلوم و مجهول همراه با صفت ملکی به عنوان فاعل و مفعول جمله

کاربرد صفات ملکی همراه با اعضای بدن

ضمیر متقابل

کاربرد each other

کاربرد و تفاوت one another , each other

کاربرد such به عنوان ضمیر

مینی تست 10: انواع ضمایر و صفات ملکی

کلید تشریحی مینی تست 10

مینی تست 11: ضمایر (ضمایر فاعلی و مفعولی

کلید تشریحی مینی تست 11

فعل

حذف انحرافی فعل د رایتمهای تافل

صورت فعل دوم (با توجه به فعل اول)

جدول افعالی که فعل بعد از آنها به صورت مصدر با to بکار می رود

جدول افعالی که فعل بعد از انها ing می گیرد

جدول اصطلاحاتی که فعل بعد از آنها ing می گیرد

جدول عبارات و اصطلاحاتی که فعل بعد از آنها بصورت ساده بکار می رود

کاربرد افعالی بعد از حروف اضافه

جدول افعالی که فعل بعد از آنها هم به صورت ساده و هم به صورت ing دار بکار می رود

کاربرد افعال بعد از find و catch, report

جدول افعالی اصطلاحات ورزشی و تفریحی که بعد از آنها فعل ing می گیرد

طریقه منفی کردن فعل دون بلافاصله بعد از فعل اول

جدول افعالی که فعل بعد از آنها هم به صورت مصد ربا to و هم ing دار بکار می رود

جدول صفاتی که بعد از آنها فعل ing می گیرد

جدول صفاتی که بعد از انها فعل به صورت مصدر با to بکار می رود

تفاوت و کاربرد capable of , able

جدول افعالی که فعل بعد از آنها همه به صورت مصدر با to و هم با ing بکار می رود اما معنا تغییر می کند

جدول افعالی که کاربرد آنها با توجه به مفعول تغییر می کند

کاربرد صورت ملکی بعد از افعال

جدول اصطلاحاتی که فعل بعد از آنها ing می گیرد

انواع جراند

جراند کامل

جراند مجهول

جراند کامل مجهول

جدول افعالی که بعد از آنها مفعول شی قبل از مفعول شخص بکار می رود

مصدر

مصدر و in order to

کاربرد مصد ربا to و فعل امری برای بیان هدف

کاربرد فعل ساده امری بعد از مصدر با to

انواع مصدر

مصدر استمراری

مصدرکامل

مصدر کامل استمراری

مصدر مجهول

مصدر کامل مجهول

کاربرد be با مصدر با to

کاربرد : be +to be +p.p

حفظ to مصدری در پاسخ به سوالات معلوم

حفظ to be مصدری در پاسخ به سوالات مجهول

امری کردن در انگلیسی

امری منفی در انگلیسی

امری غیر مستقیم

امری غیر مستقیم

امری غیر مستقیم منفی

امری منفی مودبانه و رسمس

افعال کمکی

کاربرد دلالت معنایی can

کاربرد و دلالت معنایی could

کاربرد و دلالت معنایی may

کاربرد و دلالت معنایی might

کاربرد و دلالت معنایی must

کاربرد و دلالت معنایی shall

کاربرد و دلالت معنایی should

کاربرد و دلالت معنایی will

کاربرد و دلالت معنایی would

کاربرد فعل بعد از افعال کمکی

کاربرد: p.p+have+فعل کمکی +فاعل

کاربرد: p.p+have+must

کاربرد: p.p+have+ should

کاربرد: p.p+have+might

کاربرد:p.p+have+could

کاربرد: p.p+have+cant

کاربرد: ing+فعل+ must

کاربرد: صفت+be+must

کاربرد: اصطلاح know how to

کاربرد: فعل ساده + used to

کاربرد: فعل ساده + used to

کاربرد: ing+فعل+ be used to

کاربرد : ing+ فعل + get used to

کاربرد: ing+فعل+ get/be accustomed to

کاربرد had better

منفی کردن had better

کاربرد would rather

کاربرد: would rather نوع اول: فعل ساده +would rather+ فاعل

کاربرد: فعل ساده + not+ would rather+ فاعل

کاربرد: would rather نوع دوم:

فعل گذشته ساده +فاعل (دیگران)+that+ would rather+فاعل

کاربرد: فعل ساده + didn’t+ فاعل (دیگران )+that+ would rather+ فاعل

کاربرد: would rather نوع سوم: p.p+have+ would rather+ فاعل

کاربرد would rather نوع چهارم: فعل ساده + فاعل 2+would rather that+ فاعل 1

کاربرد would rather نوع پنجم : ماضی بعید+ فاعل 2+ would rather that+ فاعل 1

مثالهای بیشتر برای انواع would rather

تفاوت prefer , would rather

اصطلاحاتی که بر ترجیح و برتری دلالت می کند

کاربرد: فعل ساده + might just as well

کاربرد: فعل ساده + may/might as well

کاربرد: مفعول شخص + have+ would

کاربرد فعل need

کاربرد : مصدر با to+need+ فاعل (شخص)

کاربرد: p.p+ing to be+ فعل +need+ فاعل شی

کاربرد: اسم + be in need of+ فاعل

کاربرد need به عنوان فعل کمکی

کاربرد: need به عنوان فعل کمکی

کاربرد: فعل ساده + not+need

کاربرد : فعل ساده +فاعل +need

کاربرد: p.p+ have+ need+ فاعل

کاربرد: فعل ساده + need

کاربرد فعل dare

کاربرد dare به صورت فعل اصلی

کاربرد dare به صورت فعل کمکی

تفاوت could و was/were able to

کاربرد فعل مرکب: look like

کاربرد: be like

افعال و اصطلاحات پیشنهادی با التزامی

شرایط التزامی بودن

جدول افعال پیشنهادی یا التزامی

کاربرد: فعل ساده + فاعل 2+that+فعل پیشنهادی + فاعل 1

کاربرد: فعل ساده + not+ فاعل 2+that + فعل پیشنهادی +فاعل 1

کاربرد: p.p+be+فاعل 2+that+ فعل پیشنهادی +فاعل 1

کاربرد: p.p+ be+فاعل 2+that+صفت پیشنهادی +be+ it

جدول اسامی پینشهادی یا التزامی

جدول صفات پیشنهادی یا التزامی

کاربرد: فعل ساده + فاعل+ that+ صفت پیشنهادی + be+ it

کاربرد: ….+ (مفعول)+ مصدر to+ صفت پیشنهادی + be+ it

کاربرد: p.p+be+فاعل +that+ صفت پیشنهادی + be+ it

جدول افعال و اصطلاحات پیشنهادی یا التزامی به صورت های مختلف

مثالهای بیشتر برای ساختار التزامی

مثالهای مجهول برای ساختار التزامی

مثالهای اشتباه/ صحیح برای ساختارالتزامی

لیست جامع افعال بی قاعده در زبان انگلیسی همراه با تلفظ و معنای فارسی

مینی تست 12: (مصدر – جراند)

کلید تشریحی مینی تست 12

مینی تست 13: فعل (قسمت دوم و سوم و کاربرد فعل بعد از افعال کمکی)

کلید تشریحی مینی تست 13

مینی تست 14: فعل (قسمت دوم و سوم معلوم و مجهول)

کلید تشریحی مینی تست 14

مینی تست 15: افعال و اصطلاحات پیشنهادی یا التزامی

کلید تشریحی مینی تست 15

زمانها

جدولها فرمولهای کلیه زمانهای انگلیسی(معلوم)

زمان های حال

زمان حال ساده

ساختار مثبت- منفی و سوالی حال ساده

جدول افعال حالتی و ذهنی که به صورت حال ساده بکار می رود

زمان حال استمراری

ساختار مثبت منفی و سوالی حال استمراری

جدول افعالی که به صورت استمراری بکار نمیروند یا ing نمیگیرند

نکته مهم: تمام افعال ing می گیرند اما...

زمان حال کامل (ماضی نقلی )

ساختار مثبت منفی و سوالی حال کامل

کاربرد yet ,already

کاربرد دیگر yet با مصدر در زمان حال کامل

زمان حال کامل استمراری

ساختار مثبت – منفی و سوالی زمان حال کامل استمراری

زمانهای گذشته

زمان گذشته ساده

ساختار مثبت منفی و سوالی گذشته ساده

کاربرد گذشته ساده در وجه التزامی

زمان گذشته استمراری

ساختار مثبت منفی و سوالی گذشته استمراری

کاربرد گذشته استمراری با while , when

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

ساختار مثبت منفی و سوالی ماضی بعید

کاربرد after, before با ماضی بعید

کاربرد before با ماضی بعید

کاربرد after با ماضی بعید

کاربرد before در اول جمله با ماضی بعید

کاربرد after دراول جمله با ماضی بعید

کاربرد ماضی بعید در نقل قولها

کاربرد ساختار had hoped به صورت ماضی بعید

زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری)

ساختار مثبت منفی و سوالی ماضی بعید استمراری

زمانهای آینده

زمان آینده ساده

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده ساده

تفاوت will, shall

جدول افعالی که به صورت آینده ساده بکار نمی روند

کاربرد shall we, shall 1

آینده قطعی

کاربرد: فعل ساده + be about to

کاربرد: ing+ فعل+ be on the point of

زمان آینده استمراری

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده استمراری

زمان آینده کامل

ساختار مثبت منفی وسوالی آینده کامل

زمان آینده کامل استمراری

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده کامل استمراری

زمانهای آینده در گذشته

زمان آینده در گذشته ساده

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده در گذشته ساده

کاربرد آینده در گذشته ساده در شرطی نوع دوم

کاربرد آینده در گذشته در تبدیل نقل قول مستقیم به غیر مستقیم

زمان آینده در گذشته استمراری

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده در گذشته استمراری

زمان آینده در گذشته کامل

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده در گذشته استمراری

زمان آینده در گذشته کامل

ساختار مثبت منفی و سوالی آینده در گذشته کامل

کاربرد آینده در گذشته کامل در شرطی نوع سوم

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

ساختار مثبت منفی و سوالی گذشته کامل استمراری

زمانهای ناقص در آیتمهای تافل

جدول زمان حال ساده

جدول زمان حال استمراری

جدول زمان حال کامل

جدول زمان حال کامل استمراری

جدول زمان حال گذشته ساده

جدول زمان گذشته استمراری

جدول زمان آینده استمراری

جدول زمان آینده کامل

جدول زمان آینده کامل استمراری

جدول زمان آینده در گذشته ساده

جدول زمان آینده در گذشته استمراری

جدول زمان آینده در گذشته کامل

جدول زمان آینده آینده در گذشته کامل استمراری

تست جامع زمانها

کلید تشریحی تست جامع زمانها

مفهوم و مجهول

ساختار مجهول زمانهای حال و گذشته ساده

ساختار مجهول زمانهای حال و گذشته استمراری

ساختار مجهول زمانهای حال کامل و گذشته کامل

ساختار مجهول با افعال کمکی

ساختار مجهول زمان آینده در گذشته کامل

مصدر مجهول

مجهول کردن جمله امری

مجهول با کلمات استفهامی

مجهول کردن جراند

مجهول کردن p.p+having

کاربرد be supposed to

کاربرد :p.p+have+ to+ be supposed

جدول کلیه زمانهای مجهول

جدول زمان حال ساده مجهول

جدول زمان حال استمراری مجهول

جدول زمان حال کامل مجهول

جدول زمان گذشته ساده مجهول

جدول زمان گذشته استمراری مجهول

جدول زمان گذشته کامل مجهول

جدول زمان آینده ساده مجهول

جدول زمان آینده استمراری مجهول

جدول زمان آینده کامل استمراری

جدول زمان آینده در گذشته ساده مجهول

جدول زمان آینده در گذشته استمراری مجهول

جدول زمان آینده در گذشته کامل مجهول

مینی تست 16: معلوم و مجهول

کلید تشریحی مینی تست 16

مینی تست 17: معلوم و مجهول

کلید تشریحی مینی تست 17

مطابقت فاعل و فعل و مطابقت فعل با فعل

مطابقت فاعل و فعل

جدول اصطلاحاتی که تاثیری روی فعل ندارند

جدول اسامی ک فعل جمع و مفرد می گیرند

مطابقت majority با فعل جمع و مفرد

جدول واحد شمارش حیوانات که فعل مفرد می گیرند

کاربرد وجه وصفی فاعلی و مفعولی در اول جمله

کاربرد: ing+ فعل +after و مرجع منطقی

کاربرد: ing+فعل + و مرجع منطقی

کاربرد:p.p+ having با مرجع منطقی

کاربرد: p.p با مرجع منطقی

مطابقت فاعل و بدل

مطابقت ضمایر فاعلی و صفات ملکی

تفاوت its و its

مطابقت اسم و ضمیر مفعولی

جدول کلمات و اصطاحاتی که فعل مفرد می گیرند

کاربرد فعل با here و there

تشخیص فاعل اصلی و فاعل فرعی

کاربرد فعل با noو none

کاربرد: فعل مفرد+ اسم غیر قابل شمارش + none of the

کاربرد: فعل مفرد+ اسم غیر قابل شمارش / اسم مفرد +no

کاربرد " فعل جمع+ اسم جمع+ no

کاربرد افعال با either…or , neither …nor

کاربرد فعل با either of , neither of

کاربرد either , neither به صورت تنها

کاربرد و تفاوت the number of , a number of

کاربرد فعل با کلماتی که s جمع دارند

کاربرد فعل با there +be

کاربرد ضمیر نامعین one

مثالهای بیشتر برای مطابقت فاعل و فعل

مطابقت فعل با فعل

جدول افعالی که فعل بعد از آنها به صورت گذشته ساده می آید

ساختار عکس ( ساختار فعل قبل از فاعل)

اصطلاحات ساختار عکس

ساختار عکس بعد از قید + only

ساختار عکس بعد از in , up, out , down

ساختار عکس بعد از عبارات حرف اضافه ای عبارات قیدی

ساختار عکس بعد از it , there

ساختار عکس در جملات شرطی بدون if

مینی تست 18: مطابقت فاعل و فعل

کلید تشریحی مینی تست 18

مینی تست 19: مطابقت زمان ها

کلید تشریحی مینی تست 19

مینی تست 21: ساختار عکس (فعل قبل از فاعل)

کلید تشریحی مینی تست 21

توصیف کننده

صفت

Sports به عنوان صفت همیشه جمع

تفاوت صفت و قید حالت

جدول صفاتی که ly دارند

جدول صفاتی که معمولا قبل از اسم بکار می روند

جدول صفاتی که معمولا بعد از be وافعال ربطی بکار می روند

ساختن صفت با ed, ing

کاربرد و تفاوت like, alike, unlike

بیان رابطه علت و معلولی با such… that , so … that

کاربرد: فعل + فاعل+ that+ قید /صفت + so+ فعل + فاعل

کاربرد: فعل + فاعل+ that+ اسم جمع +many/few+ so+ فعل + فاعل

کاربرد: فعل +فاعل +that+ اسم غیر قابل شمارش+ much/little+ so+ فعل + فاعل

کاربرد: that+ اسم مفرد+ صفت+ a/an+ such+ فعل + فاعل

کاربرد: that+ اسم مفرد+ a/an+ صفت+ so+ فعل + فاعل

کاربرد: فعل+ فاعل+ that+ اسم جمع/ اسم غیر قابل شمارش+ صفت+ such+ فعل + فاعل

فاعل

کاربرد صفت فاعلی و صفت مفعولی

بیان افراط با too

کاربرد: مصدر با to + صفت /قید حالت + too

کاربرد very با صفت و تفاوت آن با too

Too منفی کننده است

جدول افعال حسی ربطی که صفت می گیرند

کاربردهای دیگر so با صفت و قید

کاربرد : as + صفت /قیدحالت + so+ not

کاربرد: مصدر با to+ as+ صفت + so

ترتیب صفات

جدول صفاتی که با the جمع بسته می شوند

جدول کلماتی که هم قیدند و هم صفت

قید

قید حالت

کاربرد قید حالت در آخر جمله

کاربرد قید حالت قبل از صفت

کاربرد قید حالت بعد از p.p

کاربرد قید حالت بعد از قید تکرار

کاربرد قید حالت قبل از : اسم + p.p

کاربرد قیدحالت بعد از مفعول

کاربرد قید حالت بین افعال کمکی been/had/has/have

کاربرد قید حالت دراول جمله جهت تاکید

کاربرد قید حالت بین to و مصدر

قیود حالت استثنا

کاربرد و تفاوت hard , hardly

قیود تکرار

جدول قیود تکرار

جایگاه قیود تکرار

کاربرد و تفاوت : never , seldom, rarely

کاربرد و تفاوت قیود کمی scarcely, hardly, barely با قیود تکرار never, seldom, rarely

جایگاه always در جملات منفی

کاربرد always در اول جمله امری

کاربرد و تفاوت sometimes , some time

کاربرد و تفاوت when , while به عنوان قید

کاربرد once

کاربرد no longer

بیان تاریخ

مینی تست 22: توصیف کننده ها: enough, such, so that قید حالت و صفت

کلید تشریحی مینی تست 22

مینی تست 23: صفت – صفات مشابه – جایگاه صفت- صفات فاعلی و مفعولی

کلید مینی تست 23

مینی تست 24: کاربرد صفت و قید حالت

کلید تشریحی مینی تست 24

مقایسه در انگلیسی

انواع مقایسات

صفت تفضیلی مثبت

صفت تفضیلی منفی

اسم تفضیلی مثبت

اسم تفضیلی منفی

قید تفضیلی مثبت

قید تفضیلی منفی

صفت عالی مثبت

صفت عالی منفی

اسم عالی منفی

قید عالی مثبت

قید عالی منفی

بیان تشابه کلی با اسم

بیان تشابه جزئی با اسم

بیان تشابه با صفت

بیان تشابه با قید حالت

مقایسه کمیت اسامی قابل شمارش

مقایسه کمیت اسامی غیر قابل شمارش

بیان تفاوت برای همه اجزا کلام

جدول جامع ساختار کلی مقایسات در انگلیسی

صفات تفضیلی

صفات عالی

جدول صفات تفضیلی و عالی بی قاعده

قید حالت تفضیلی و عالی

ساختار تفضیلی دوگانه

مقایسه هم سنخها با ضمایر ( حرف اضافه( و حرف اضافه +) those

مقایسه هم سنخ ها با different from

مقایسه دو هم سنخ با حالت تفضیلی

کاربرد حرف اضافه در مقایسات

بیان تشابه با the same as , the same

بیان تشابه با ساختار as+ اسم +the same

جدول اسامی که بعدا از the same بکار می روند

بیان تشابه دقیق با : as…as

جدول صفات کیفی که معمولا با as…as بکار می روند

بیان تشابه با similar to ,similar

بیان تشابه با alike , like

بیان تفاوت با different. Different from

بیان تفاوت با فعل differ

مقایسه کمیت با اصطلاحات کمی

کاربرد half as much as

کاربرد twice as much as

کاربرد three etc.times as much as

کاربرد half as many as

کاربرد twice as many as

کاربرد three etc.times as many as

کاربرد less than , more than

کاربرد as many as با اعداد

ساختار مقایسه بدون استفاده از than

کاربرد as soon as , as high as

کاربرد nosooner…than

کاربرد و تفاوت as ,like در مقایسات

کاربرد ساختار not sb as many/much as

استفاده از far, much در مقایسات

مقایسات کمی اسامی

مقایسه تفضیلی دو فاعل

استفاده از ساختار یکسان د رمقایسات

فهرست جامع صفات بی قاعده

کاربرد of the two در مقایسات

تفاوت latest, last

کاربرد و تفاوت older,elder.oldest.eldest

کاربرد و تفاوت the former ,the latter

کاربرد و تفاوت rather , fairly

تبدیل as ….as به so ….as

صفاتی که به جای to , than می گیرند

کاربرد: so as to , so /as long as, as/so far as

مینی تست 25: صفات تفضیلی و عالی

کلید تشریحی مینی تست 25

حروف ربط

حروف ربط تکی and , or , but

حروف ربط جفتی

کاربرد: both …and

کاربرد: both …and با as well as

کاربرد: not only …but also

کاربرد: not… but

کاربرد : and …too , and so…

کاربرد: and… either , and neither

بیان هدف با so that

کاربرد in order that

کاربرد so that با افعال کمکی

ساختار یکسان

کاربرد ساختار یکسان با حروف ربطی تکی and, or, but

کاربرد ساختار یکسان با اسم

کاربرد ساختار یکسان با صفت

کاربرد ساختار یکسان با قید

کاربرد ساختار یکسان با فعل

کاربرد ساختار یکسان با حروف ربط جفتی

کاربرد ساختار یکسان با both… and

کاربرد ساختار یکسان با اسم

کاربرد ساختار یکسان با فعل

کاربرد ساختار یکسان با صفت

کاربرد ساختار یکسان با صفت

کاربرد ساختار یکسان با قید

کاربرد ساختار یکسان با not only… but also

کاربرد ساختار یکسان با اسم

کاربرد ساختار یکسان با فعل

کاربرد ساختار یکسان با صفت

کاربرد ساختار یکسان با قید

کاربرد ساختار یکسان با either …or

کاربرد ساختار یکسان با اسم

کاربرد ساختار یکسان با فعل

کاربرد ساختار یکسان با صفت

کاربرد ساختار یکسان با قید

کاربرد ساختار یکسان با neither …nor

کاربرد ساختار یکسان با اسم

کاربرد ساختار یکسان با فعل

کاربرد ساختار یکسان با صفت

کاربرد ساختار یکسان با قید

مینی تست 26 : حروف ربط وساختار یکسان

کلیدتشریحی مینی تست 26

مینی تست 27: ساختار یکسان و حروف ربط

کلید تشریحی مینی تست 27

کلمات استفهامی

حالت فاعلی

حالت غیر فاعلی (مفعولی و غیره)

کاربرد کلمات استفهامی و ارائه فرمول کاربردی آنها

تفاوت which , what

کاربرد حرف اضافه با کلمات استفهامی

وجه التزامی

انواع I wish

بیان ارزوی آینده

بیان ارزوی حال غیر واقعی

بیان ارزوی گذشته

تفاوت hope , wish

کاربرد if only

کاربرد as though , as if

کاربرد غیر التزامی as though , as if

جملات شرطی

شرطی نوع اول

شرطی نوع دوم

شرطی نوع سوم

کاربرد if not, unless

ساختار تاکیدی جملات شرطی

ساختار تاکیدی شرطی نوع اول

ساختار تاکیدی شرطی نوع دوم

ساختار تاکیدی شرطی نوع سوم

کاربرد but for

کاربرد or else

مینی تست 28

کلید تشریحی مینی تست 28

وجه سببی

وجه سببی معلوم

وجه سببی مجهول

وجه سببی معلوم با make

وجه سببی معلوم با get

وجه سببی مجهول با get

وجه سببی معلوم با have

وجه سببی مجهول با have

وجه سببی با let

وجه سببی با help

نقل قول

تغییرات زمانی در تبدیل نقل قول مستقیم به غیر مستقیم

تغییرات صفات قیود و ضمایر در تبدیل نقل قول مستقیم به غیر مستقیم

سوال ضمیمه

قواعد سوال ضمیمه

سوال ضمیمه با دو فعل کمکی

استثناثات

اجتناب از حشو ( زیاده گویی)

اجتناب از لغات هم معنا

ضمیر فاعلی زائد

جدول لغات و اصطلاحات حشو

واژگان مشابه و غلط انداز

کاربرد و تفاوت raise, rise

کاربرد و تفاوت lie , lay

کاربرد و تفاوت set , sit

کاربرد و تفاوت say, tell

کاربرد و تفاوت lend , borrow

کاربرد و تفاوت make , do

اصطلاحات همراه با make

اصطلاحات همراه با do

فهرست جامع افعال واصطلاحات مشابه و غلط انداز

تفاوت و کاربرد: accept , except

تفاوت و کاربرد: access , excess

تفاوت و کاربرد: advice, advise

تفاوت و کاربرد: affect, effect

تفاوت و کاربرد: allusion, illusion

تفاوت و کاربرد: almost , most

تفاوت و کاربرد: among, between

تفاوت و کاربرد: already, all ready

تفاوت و کاربرد: barely, hardly

تفاوت و کاربرد: beside , besides

تفاوت و کاربرد: capital, capitol

تفاوت و کاربرد: complement, compliment

تفاوت و کاربرد: considerable , considerate

تفاوت و کاربرد: costume, custom

تفاوت و کاربرد: council, counsel

تفاوت و کاربرد: credible, credulous

تفاوت و کاربرد:decent, descent

تفاوت و کاربرد: dessert, desert

تفاوت و کاربرد: device, devise

تفاوت و کاربرد: differ, different

تفاوت و کاربرد: elicit, illicit

تفاوت و کاربرد: emigrant, immigrant

تفاوت و کاربرد: example, sample

تفاوت و کاربرد: farther, further

تفاوت و کاربرد: fewer, less

تفاوت و کاربرد: former, first

تفاوت و کاربرد: formerly, formally

تفاوت و کاربرد: had better, would rather

تفاوت و کاربرد: hard, hardly

تفاوت و کاربرد:imaginary, imaginative

تفاوت و کاربرد: immortal, Immoral

تفاوت و کاربرد: industrial , industrious

تفاوت و کاربرد:inspiration, aspiration

تفاوت و کاربرد: intelligent. Intelligible

تفاوت و کاربرد: later, latter

تفاوت و کاربرد: lay , lie

تفاوت و کاربرد: lie , lie

تفاوت و کاربرد: like, such as

تفاوت و کاربرد: lonely, alone

تفاوت و کاربرد: loose , lose

تفاوت و کاربرد: maybe, may be

تفاوت و کاربرد: passed, past

تفاوت و کاربرد: personal, personnel

تفاوت و کاربرد: precede, proceed

تفاوت و کاربرد: principal, principle

تفاوت و کاربرد: quit, quiet, quite

تفاوت و کاربرد: raise, rise

تفاوت و کاربرد: remember, remind

تفاوت و کاربرد: sensible, sensitive

تفاوت و کاربرد: special, especially

تفاوت و کاربرد: stationary, stationery

تفاوت و کاربرد: thorough, through

تفاوت و کاربرد: weather, whether

تفاوت و کاربرد: where, were

تفاوت و کاربرد: who's , whose

مینی تست 29: حشو و لغایت مشابه غلط انداز

کلید تشریحی مینی تست 29

مینی تست 30: لغات مشابه و غلط انداز

کلید تشریحی مینی تست 30

حروف اضافه

موارد کاربرد in

موارد کاربرد on

موارد کاربرد at

تفاوتin the beginning , at the beginning , in the end, at the end

موارد کاربرد by

موارد کاربرد to

موارد کاربرد like

موارد کاربرد of

موارد کاربرد for

موارد کاربرد from

موارد کاربرد from… to …

موارد کاربرد with

موارد کاربرد with , in با لوازم التحریر

کاربرد و تفاوت in spite of , despite

کاربرد و تفاوت because of , because

کاربرد و تفاوت for ,since

کاربرد و تفاوت beside, beside

کاربرد و تفاوت but, except

کاربرد و تفاوت instead of , instead

کاربرد و تفاوت such as

کاربرد و تفاوت between , among

کاربرد و تفاوت though , even though , although

افعالی که حرف اضافه خاص دارند

صفاتی که حرف اضافه خاص دارند

اسامی که حرف اضافه خاص دارند

اصطلاحاتی که حرف اضافه خاص دارند

مینی تست 31: حروف اضافه

کلید تشریحی مینی تست 31

مینی تست 32: حروف اضافه

کلید تشریحی مینی تست 32

10 نمونه تست گرامر تافل

نمونه تست گرامر تافل 1

کلید تشریحی نمونه تست گرامر تافل

نمونه تست گرامر تافل

لغات – اصطلاحات و افعال مرکب رایج در تافل (زبان عمومی) برای سطوح مبتدی تا فوق پیشرفته

فهرست جامع پیشوندها –پسوندها و ریشه های لاتین و یونانی رایج در زبان انگلیسی

10 نمونه تست لغت تافل زبان عمومی

نمونه تست لغت تافل

کلید تشریحی نمونه تست لغت تافل

رهنمودهای کلی در مورد قسمتهای reading, listening تافل زبان عمومی

منابع

کتاب شناسی


* ویراست سوم
*گرامر ، لغات و اصطلاحات جامع تافل
*(به انضمام لغات کتاب 1100 واژه)

ویژه داوطلبان :
- زبان عمومی کاردانی به کارشناسی (تمامی رشته ها)
- زبان عمومی کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
- زبان عمومی دکتری ( تمامی رشته ها)
- داوطلبان تافل دفترچه ای (PBT) کامپیوتری (CBT) و اینترنتی IBT
- داوطلبان MCHE,GRE,IELTS,TOLIMO

برای موفقیت در انواع تافلها و زبان عمومی- کنکور – تسلط بر گرامر و لغات تافل ضروری است. این کتاب را جامع ترین منبع در این زمینه خواهید یافت.

* گرامر تافل:
- بیش از 1000 نکته گرامری تافل همراه با نمونه آیتم- نمونه تست و کلید تشریحی به فارسی
- بیش از 30 مینی تست موضوعی گرامر تافل همراه با کلید تشریحی به فارسی
10- نمونه تست کامل و استاندارد گرامر تافل اجرا شده در ایران همراه با کلید تشریحی به فارسی

* لغات اصطلاحات و افعال مرکب:
- حدود 10.000 لغت، اصطلاح و افعال مرکب رایج در تافل همراه با تلفظ (فونتیک بریتانیایی و امریکایی) معنی انگلیسی ، مترادف انگلیسی، معنی فارسی، مثال انگلیسی و ترجمه آن ، مخصوص داوطلبان سطوح مبتدی متوسط – پیشرفته و فوق پیشرفته
10 نمونه تست کامل و استاندارد لغت تافل اجرا شده در ایران همراه با کلید تشریحی به فارسی

*رهنمودها:
60 رهنمود مفید برای موفقیت در قسمتهای شنیداری و خواندن و درک مفاهیم تافل

مشخصات ظاهری کتاب::
- جلد سخت


تعداد صفحه: 1680   نوبت چاپ: 10    
قطع: وزیری نویسنده: ابراهیم نظری تیموری
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 


 

 
toefl words

toefl words

قيمت فروش: 23,000 ريال

 
master TOEFL IBT writing

master TOEFL IBT writing

قيمت فروش: 60,000 ريال

 
toefl grammar

toefl grammar

قيمت فروش: 23,000 ريال

 
master TOEFL IBT Vocabulary

master TOEFL IBT  Vocabulary

قيمت فروش: 60,000 ريال

 
 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
Toefl reading

Toefl reading

قيمت فروش : 25,000 ريال

 
Tactics for listening - basic

Tactics for listening - basic

قيمت فروش : 50,000 ريال

 
اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری

اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری

قيمت فروش : 25,000 ريال

 
تقویت شنیداری تافل رهنما

تقویت شنیداری تافل رهنما

قيمت فروش : 140,000 ريال

 
روش تدریس

روش تدریس

قيمت فروش : 109,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

7111