صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 مجموعه نظریههای مشورتی

 

 

حقوق و قوانین  

 
 
 
مجموعه نظریههای مشورتی  -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات بهنامی  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

مجموعه نظریههای مشورتی  

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

- ابلاغ درغیرمحل اقامت قانونی

- انتشارآگهی در مورد ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی

- نحوه ابلاغ اظهارنامه به دادگاه

- نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان خارج از کشور

- ابلاغ رای هیت حل اختلاف مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

- ابلاغ اجراییه به پدر محکوم علیه صغیر

- عدم ابلاغ وقت به مدعی خصوصی

- ابطال دادخواست

- اجرای رای داور

- اجرا قرار بوسیله مشاور دادگاه

- اجرا قرار تحقیقات محلی

- اجرا قرار تحقیقات و معاینه محلی

- اخطار رفع نقص

- استرداد هزینه دادرسی و مازاد بر آن

- اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری

- اعاده دادرسی از رای دادسرا

- اعاده دادرسی- قطعیت یا عدم قطعیت رای دادگاه در آن مورد

- اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی

- اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص

- اعتراض بر حکم غیابی

- مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث

- اعتراض ثالث نسبت به بهای خواسته

- دادن رونوشت از اوراق پرونده

- اعتراض بر بهای خواسته

- تاخیر اجرای حکم

- تامین خواسته - تبدیل تامین

- صدور قرار تامین خواسته از ناحیه بازپرس

- تبادل لوایح در مرحله فرجامی

- تجدید دادخواست

- تجدید نظر باستناد عدم صلاحیت قاضی

- تجدید نظر از آرا دیوانعالی کشور

- تجدید نظر و فرجامخواهی

- تشریفات دادرسی در مورد اعتراض بر نظریه دادگاه

- نحوه تشکیل دادگاه حقوقی یک وقتی که قائم مقام دادگاه مدنی خاص است

- تصحیح حکم

- تغییر سمت قاضی بعد از اعلام نظر

- تجدید نظر

- تجدید نظر از احکام دادگاههای صلح

- تجدید نظر و بخشنامه شماره 1/18273 - 62/4/11 شورایعالی قضایی

- تشریفات مربوط به تجدید نظر

- تشکیل دادگاه عمومی با استفاده از دادرس دادگاه صلح

- تشکیل دادگاه عمومی از دو قاضی

- تشکیل دادگاه عمومی

- تشکیل دادگاه عمومی با یک قاضی وقتیکه قائم مقام دادگاه مدنی خاص است

- تشکیل دادگاه عمومی با یک قاضی

- تجدید جلسه دادرسی

- تشریفات مربوط به تجدید نظر خواهی در دیوانعالی کشور

- تصحیح حکم از لحاظ ماده استنادیه

- اجرای حکم تصرف عدوانی

- تجزیه و تفکیک دعوی

- تامین و توقیف ضمانت نامه بنفع شخص ثالث

- جانشین رئیس دادگاه شهرستان سابق

- خسارت احتمالی در مورد چک بلامحل

- تجدید جلسه دادرسی بعلت معذور بودن خواهان از حضور در دادگاه

- حضور مشاور در جلسات دادرسی

- حضور مشاور در چند دادگاه

- حکم غیابی دادگاه صلح

- حکم قابل تجدید نظر

- حکم و نظر در دادگاه حقوقی یک

- نحوه نقض حکم خلاف قانون یا شرع

- نحوه پرداخت خسارات احتمالی در صورت محکومیت خواهان

- پرداخت خسارات احتمالی

- خسارات ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه

- خسارات وارده به اموال دولتی

- حکم خلع ید و عسر و حرج

- دعوی خلع ید مالی است یا غیرمالی

- خلع ید از سهم مشاع اتوموبیل

- خلع ید از مستاجر موقوفه

- خلع ید از اراضی موات

- تعیین تکلیف اشجار کاشته شده در ملک مغصوب پس از صدورحکم خلع ید

- خلع ید از ملک مشاع

- دادگاه سیار

- دخالت مشاور در اداره سیاسی

- رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

- دعوی مالی و غیرمالی ( ابطال اجراییه)

- دعوی مالی و غیرمالی (ابطال پروانه حفرچاه )

- مکرر اعتراض بر تحدید حدود

- دعوی مالی- افزایش اجاره بها

- دعوی غیرمالی- تقسیم ترکه

- اجرای رای داور

- تاثیر رای وحدت رویه در احکام قطعی دادگاهها

- رد دادرس ( بعلت سابقه اظهارنظر در کمیسیون موضوع ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

- رد دادرس

- رد دادرس( بعلت اظهارنظر در کمیسیون کشاورزی)

- رد دادرس ( بعلت اظهارنظر در دعوی تصرف عدوانی)

- رسیدگی دادگاه مرجوع الیه بعد از دادرس

- عدم شمول مقررات رد دادرس نسبت به مشاورین دادگاهها

- رسیدگی دادگاه حقوقی یک بجای دادگاه حقوقی دو

- رسیدگی پژوهشی به قرار رد دعوی تصرف عدوانی

- رسیدگی پس از نقض فرجامی

- رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه حقوقی دو

- رسیدگی مجدد پس از نقض دیوانعالی کشور( امتناع دادگاه تالی از تجدید رسیدگی)

- رسیدگی پس از نقض تمیزی ( در ارتباط با بخشنامه شماره 1/18273 - 62/4/11 )

- رسیدگی طبق ماده 6 الحاقی موادی بقانون آیین دادرسی مدنی

- رسیدگی پژوهشی دادگاه عمومی و تبادل لوایح

- فسخ قرار( لزوم تبعیت دادگاه بدوی)

- مرجع رسیدگی پژوهشی

- رسیدگی غیابی در دعاوی مستند به اسناد عادی طبق مواد 6 و 7 الحاقی

- واخواهی تجدید نظر نیست

- رسیدگی غیابی بدون دعوت طرفین

- تشخیص روزنامه کثیرالانتشار

- شرکت قاضی ثالث در دادگاه عمومی برای حل اختلاف

- صلاحیت دادگاه در مورد تعیین امین برای اداره امول غایب مفقودالاثر

- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و مدنی خاص

- تصحیح نام و مشخصات مندرج در مدرک تحصیلی

- صلاحیت دادگاه در صورت تقلیل بهای خواسته

- الزام به رسیدگی پس از ارجاع پرونده

- رسیدگی بدعوی حجر

- رسیدگی به امور محجورین

- صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی راجع به دولت

- مرجع رسیدگی بدعوی ابطال قبوض آب و برق و امثال آن

- مرجع صالح برای رسیدگی بموضوعات مذکور در مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری مصوب سال 60

- صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وقف

- صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعاوی مربوط بدولت

- رسیدگی دادگاههای حقوقی یک و دو بقائم مقامی دادگاه مدنی خاص

- تبعیت دادگاه صلح از تصمیم دادگاه عمومی

- رسیدگی دادگاه صلح

- تبعیت دادگاه صلح از دادگاه عمومی در مورد صلاحیت

- صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مربوط به بانکها

- صلاحیت دادگاه صلح در اموری که داخل صلاحیت دادگاه مدنی خاص است

- آیا حاکم شرع باید حتما روحانی باشد

- رسیدگی دادگاه صلح بجای دادگاه کیفری دو

- عدم حضور مشاور در دادگاه حقوقی یک

- فرجامخواهی

- فرجامخواهی از احکام دادگاههای مدنی خاص

- اعتبار قرار سقوط دعوی

- تقاضای قسم (سوگند) از دارنده سند مالکیت

- ملاک قطعیت احکام

- قطعیت احکام دادگاههای صلح

- قطعیت احکام دادگاههای صلح مستقل

- قطعیت احکام- پژوهشخواهی بجای واخواهی

- قطعیت احکام دادگاههای عمومی

- امتناع کارشناس از قبول کارشناسی

- استفاده از کارشناس که در مقر دادگاه اقامت ندارد

- مردود بودن کارشناس

- اعتراض بنظر کارشناسی مرضی الطرفین

- دعوت طرفین جهت اجرای قرار کارشناسی

- استفاده از دادرس دادگاه بجای مشاور

- مشاور دادگاه را میتوان برای تصدی دادگاه ماموریت داد

- آیا با ابراز نظر در دادگاه حقوقی یک پرونده مختومه میگردد ؟

- معلوم نبودن نتیجه رسیدگی فرجامی

- در صورت مفقود شدن پرونده آیا هزینه دادرسی مجدد باید پرداخت شود یا خیر؟

- مفقود شدن پرونده

- مهلت اظهارنامه مشاور

- نحوه اظهارنظر مشاور

- نقص دادخواست (عدم انضمام گواهی حصر وراثت)

- میزان هزینه تصدیق مطابقت با اصل

- تصدیق مطابقت با اصل ( صلاحیت دفتر دادگاه )

- دریافت هزینه تطبیق اسناد با اصل مشمول ماده 78 قانون تعزیرات نیست

- هزینه دادرسی در دعوی مطالبه دیه

- هزینه دادرسی در مورد تعقیب دعوی ضرر و زیان

- مبنای پرداخت هزینه دادرسی دردادگاهها

- افزایش هزینه های دادرسی

- آیا درخواست تاخیر اجرای حکم نیازبه هزینه دارد؟

- آیا هزینه دادرسی باید مطابق قانون زمان تقدیم دادخواست اخذ شود یا قانون زمان رفع نقص ؟

- آیا بانکها از پرداخت هزینه دادرسی معافند ؟

- آیا هلال احمر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ؟

- میزان هزینه دادرسی در مورد گواهی انحصار وراثت

- آیا تجدید نظر از احکام دادگاههای صلح نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد؟

- هزینه دادرسی تصحیح یا ابطال شناسنامه در دادگاه صلح مستقل

- آیا شرکت ملی فولاد ایران از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ؟

- آیا در محاسبه هزینه دادرسی مرحله فرجامی خواسته ملاک است یا محکوم به ؟

- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی شامل شهرداری و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه نیز میگردد یا خیر؟

- آیا شرکت دخانیات از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ؟

- آیا شرکتهای پیمانکاری تملک شده از طرف دولت از هزینه دادرسی معافند ؟

- آیا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در مورد مطالبه ضرر و زیان معاف است ؟

- آیا شرکت ملی گاز ایران از هزینه دادرسی معاف است ؟

- هزینه دادرسی در دادگاه مدنی خاص

- هزینه دادرسی در مورد جهاد سازندگی

- هزینه دادرسی درمورد درخواست پژوهش از حکم تصرف عدوانی

- معافیت بنیاد مستضعفان و سازمان بسیج مستضعفین از پرداخت هزینه دادرسی

- هزینه دادرسی دعاوی متعدد که ضمن یک دادخواست اقامه می شود

- هزینه تطبیق اسناد چگونه وصول میشود

- هزینه دادرسی در دادگاههای حقوقی دو بر چه ماخذی باید پرداخت ؟

* امور استخدامی

- آیا ابقا سردفتر محکوم به حبس جنایی در شغل سردفتری جایز است یا خیر؟

- آیا محکومیت اداری آثار تبعی دارد؟

- اجرای قانون بازسازی در مورد کارمند در حال تعلیق

- عدم احتساب مدت تعلیق در مورد سردفتر اسناد رسمی

- استخدام قاضی بازخرید شده در وزارتخانه های دیگر

- استرداد حقوق دریافتی از سردفتری که بشغل قضایی منصوب شده است

- استرداد حقوق کارمندی که از دو دستگاه دولتی حقوق گرفته است

- استخدام مجدد محکومین مشمول عفو عمومی

- اشتغال بازنشستگان

- اشتغال در حال مرخصی بدون حقوق

- اشتغال کارمند دولت در هلال احمر

- اشتغال کارمند بازنشسته در دانشگاه

- اشتغال کارمند بازنشسته بوکالت و مشاوره حقوقی سازمان دولتی

- اشتغال و حقوق محکومین سیاسی و غیرسیاسی قبل از سال 1357

- اشتغال مجدد پس از پایان محکومیت

- اعاده دادرسی و اخراج مستخدم

- اعاده بخدمت پس از لغو محرومیت از حقوق اجتماعی

- اعاده بخدمت قضات

- تشخیص افراد تحت تکفل

- انفصال از خدمت

- بازداشت کارمند بیش از مدت محکومیت نسبت بمدت اضافی غیبت موجه است

- بازنشتگی دارندگان پایه قضایی

- بازنشسته کردن کارمندی که تحت تعقیب کیفری است

- بازنشستگی (عدم شمول مقررات قانون مصوب 59 نسبت به بازنشستگان قبلی)

- آیا بدهی به بانکها بدهی دولتی محسوب میشود یا خیر؟

- پرداخت حقوق ایام حبس

- پرداخت وجه به غیر کارمند دولت برای ایام بازداشت

- پرداخت حقوق ایام بازداشت

- پرداخت حقوق به عائله کارمندان اسیرشده

- پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به قضات

- پرداخت کسور بازنشستگی کارمندی که ترک تابعیت کرده است

- تامین خواسته- توقیف حقوق کارمند

- تعقیب انتظامی قضات

- ترفیع کارمند معلقی که تبرئه شده است

- حقوق ایام تعلیق

- ترفیع کارمندان

- محکومیت کارمند معلق

- تعلیق کارمند متهم

- تعلیق کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح

- رفع تعلیق از مستخدمین محکوم با چه مرجعی است

- تعلیق اجرای مجازات

- توافق در تقسیم مستمری

- پرداخت حقوق ایام بازداشت بعلت گذشت شاکی خصوصی

- حقوق ایام پس از رفع تعلیق تا صدور ابلاغ انتصاب

- پرداخت حقوق ایام تعلیق پس از صدور حکم برائت

- پرداخت حقوق ایام تعلیق کارمندان پیمانی

- تاریخ تعلیق کارمند

- حقوق آماده بخدمت

- پرداخت حقوق بازنشستگی به شخص بازنشسته ( در مورد اتباع خارجه)

- توقیف حقوق بازنشستگی

- حقوق مستخدمین اداری دادگستری که بکارآموزی قضایی پذیرفته میشوند

- پرداخت حقوق مستمری به محجورین

- حقوق مستمری فرزندان علیل

- پرداخت حقوق وظیفه

- آیا صدور حکم موت فرضی موجب قطع حقوق وظیفه مستمری بگیر است؟

- آیا ازدواج منقطع موجب قطع حقوق وظیفه و مستمری است؟

- دریافت حق التدریس از سازمانهای دیگر

- رفع تعلیق کارمندان

- درخواست مجدد رفع تعلیق پس از رد آن

- عائله تحت تکلف

- فوت سردفتر در حال تعلیق

- فوق العاده خارج از مرکز قضات

- فوق العاده معاونین دادگستری جمهوری اسلامی

- فوق العاده خدمت زنان

- تاریخ اجرای قانون اجازه پرداخت حقوق و... کارکنان دولت که به اسارت عراق درآمده اند

- تعیین غیر پزشک بریاست بهداری شهرستان (ارزش گواهی او)

- احتساب مرخصی در مورد کارمندان مشمول مواد 150 و 151 الحاقی قانون استخدام کشوری

- عدم شمول مواد 150 و 151 الحاقی بقانون استخدام کشوری نسبت به سردفتران و دفتریاران

- صدور قرار منع تعقیب کارمندی که بازداشت بوده و انطباق مورد با ماده 65 قانون استخدام کشوری و تبصره آن

- تجدیدنظر احکام هیات پاکسازی در هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی

- شکایت از آرا قطعی هیئت های بازسازی در دیوان عدالت اداری

- غیبت کارمند در فاصله زمانی بین حکم هیئت پاکسازی و هیئت بازسازی

- عدم شمول قانون بازسازی نیروی انسانی در مورد مشمولین قانون کار

- مجازات تکرار قصورکارمند

- تغییر محل خدمت کارمند بعنوان مجازات در اختیار چه مرجعی است

- منظور از محل خدمت مذکور در بند 6 ماده 20 قانون بازسازی چیست؟

- تاریخ اجرای تصمیمات هیئتهای بازسازی

- تاریخ اجرای رای دیوان عدالت اداری در مورد فسخ حکم هیئت بازسازی

- مراد از مشاغل مشروع در ماده 27 قانون بازسازی نیروی انسانی چه مشاغلی است ؟

- تعیین مجازات بازنشستگی برای تقصیر کارمند

- عدم ممانعت وزرا از تصمیمات قطعی هیئتهای بازسازی

- تعیین مجازات انفصال دائم بموجب قوانین جزایی

- عدم مداخله کارمند آماده بخدمت در معاملات دولتی

- عدم شمول قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به شرکتهای دولتی و مشمولین قانون کار

- منظور از محاکم صالحه مذکور درماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی چه محاکمی است ؟

- اطلاق معیل به کسی که دارای فرزند ولی فاقد زن است

- منظور از مطالبات دولتی مطالبات مسلم و مسجل دولت است

- کسر حقوق کارمند اعم از قضایی و غیرقضایی در صورت غیبت در اختیار کیست؟

- شمول قانون اجرای احکام مدنی در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح

- آیا در صورت موافقت کارمند میتوان بیش از یک سوم حقوق او را قطع کرد؟

- منظور از حقوق و مزایای قابل توقیف چیست؟

- استرداد کسور بازنشستگی قضات بازخرید شده

- کمکهای غیرنقدی کارمندان دولت

- محکومین سیاسی و حقوق ایام عدم اشتغال آنان

- مرخصی استعلاجی کارمندان

- آیا فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز مزایای مستمر محسوب است؟

- تعیین فوق العاده قضایی پستهای جدید

- عدم پرداخت حقوق وظیفه ورثه مستخدم غایب مفقودالاثر مادام که حکم موت فرضی صادر نشده است

- هزینه اعزام مجلوبین

*اراضی شهری

- اختیارات هیئت 7 نفری

- هیئت 7 نفری موضوع ماده 5 لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی ... حق توقیف اشخاص را ندارد

- نسخ ماده 16 قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال 1339 و ماده 268 مکرر مجازات عمومی

- پرداخت خسارت نسبت به اعیان فاقد سند مالکیت

- مطالبه بهای اراضی مورد تصرف دولت از طریق محاکم صالحه

- توافق با متصرفین با توجه به لایحه قانونی اصلاح قانون نوسازی وعمران شهری

- تصرف سازمان عمران اراضی در سهم شرکا

- تصرف عدوانی ( عدم صلاحیت هیئت 7 نفری واگذاری زمین)

- تقسیم اراضی کشاورزی

- تحوه تملک اراضی و ابنیه وسیله دولت و شهرداریها

- آیا کارمند اداری میتواند نماینده وزیر دادگستری در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری باشد ؟

- قانون اراضی شهری (مالکیت با سند عادی)

- تعیین قیمت عرصه املاک بر اساس ارزش منطقه ای

- تصحیح رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها

- قابلیت اعتراض آرا کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها در دیوان عدالت اداری

- آیا انتقالاتی که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ... واقع میشود از مالیات معاف است؟

- مرجع صالح برای مطالبه بهای ملکی که مشمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ... است

* اجرای احکام مدنی

- اجرای حکم قطعی (استرداد جهیزیه )

- عدم امکان اجبار زوج به انجام وظیفه خاص زناشویی از طریق دایره اجرا

- اجرای حکم قطعی

- نحوه اجرای حکم اجبار به طلاق در صورت امتناع زوج

- مرجع اجرای حکم فسخ صلحنامه

- اجرای حکم حضانت

- مرجع اجرای حکم در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم

- صدور دو حکم معارض از دادگاه دادگستری و دفتر معاملات مسکن

- عدم شمول مرور زمان به احکام حقوقی

- مسئول اجرای احکام دادگاههای حقوقی

- اجرای احکام ( در مورد دیه)

- مسئول پرداخت دیه

- اجرای احکام قطعی ( مانع اجرا نبودن فرجامخواهی )

- امتناع برنده مزایده از قبول معامله پس از صدور دستور سند انتقال

- درخواست استرداد لاشه سند از طرف محکوم علیه

- نبودن پرونده محاکماتی مانع صدور اجراییه نیست

- دستور صدور سند انتقال ملازمه با تخلیه و تحویل آن به برنده مزایده ندارد

- توقیف اموال نزد شخص ثالث

- توقیف اموال شرکت تجاری بجای اموال یکی از سهامداران

- اجرای احکام صادر بنفع دولت

- توقف اجرای حکم غیابی در صورت اعتراض

- اجرا احکام صادره علیه ادارات دولتی

- عدم امکان صدور حکم مصادره نسبت به موقوفات

- مبنای محاسبه قیمت محکوم به، در صورت عدم امکان وصول عین یا مثل

- ملاک تشخیص اموال اختصاصی و اشتراکی زوجین

- میزان تامین برای توقیف یا تاخیر اجرای حکم

- اگر محکوم به عین معین باشد و وصول آن متعذر گردد قیمت چه روزی محاسبه میشود؟

- تخلیه ملک مشاع

- توقیف اشخاص در قبال محکومیتهای مالی

- توقیف اموال دولت

- توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده

- توقیف مال مشاع

- توقیف ملک بدون پلاک

- عدم وصول حق الاجرا در مورد دیه

- معاف نبودن دولت و شهرداریها از پرداخت حق الاجرا

- وصول نصف حق الاجرا در صورت سازش طرفین

- نسخ ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی

- صدور اجراییه پس از انحلال دادگاه با چه مرجعی است

- عدم رعایت صلاحیت نسبی دادگاه موجب بی اعتباری حکم صادره نیست

- عدم کسر حقوق وظیفه و مستمری وراثت بعلت بدهی مورث

- گزارش اصلاحی ( توقف اجرای احکام )

- مرور زمان اجراییه

- تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها بقوت خود باقی است

- قابل اجرا نبودن حکم دادگاه مستقر در شهرداری در خصوص واگذاری زمین

- پرداخت هزینه های اجرایی بعهده محکوم علیه است

* امور حسبی

- اختیارات امین موقت

- حدود اختیارات دادستان در مورد صرف بودجه راجع به ترکه

- حدود اختیارات قیم( تقاضای تصحیح شناسنامه به مولی علیه)

- پیشنهاد عزل و نصب قیم با دادستان است

- طریقه تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی

- حق الزحمه مدیر ترکه

- درخواست تصفیه ترکه

- مدیر ترکه متوفای بلاوارث باید شخص حقیقی باشد

- دادگاه صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت

- ثبت درخواست انحصار وراثت

- روزنامه محلی در مورد آگهی انحصار وراثت

- صدور آگهی انحصار وراثت برای اتباع خارجه

- تجدید رسیدگی بدرخواست انحصار وراثت

- مرجع صالح برای رسیدگی به صحت ازدواج در تقاضای گواهی حصر وراثت

- عدم انتشار آگهی در مورد ترکه کمتر از پانصد هزار ریال

- نسخ ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت

- تعیین امین برای شخصی که عاجز از اداره اموال خود است

- با حیات جد پدری تعیین امین برای صغار غایب مفقودالاثر موردی ندارد

- صلاحیت دادگاه در مورد عزل قیم

- حکم طلاق در مورد زوجه غایب مفقودالاثر

- افتتاح حساب پس انداز بوسیله مادر برای صغیر

- قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز مصوب اردیبهشت 57 بقوت خود باقی است

- فوت یکی از زوجین مانع صدور حکم سرپرستی طبق قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای آنکه زنده است میباشد

- قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بقوت خود باقی است

- مهر و موم ترکه بوسیله مدیر دفتر

- اعتبار نظریه پزشک قانونی در خصوص جنون

- مدیر دفتر نمیتواند بجانشینی دادستان نصب قیم نماید

- نصب قیم برای ایرانیان محجور خارج از کشور

- نگهداری مجانین

* تامین اجتماعی

- کمک هزینه ازدواج در صورت ثبت رسمی آن قابل پرداخت است

- حقوق مستمری بیمه شدگانی که با نیروهای مسلح همکاری نموده اند

- تشکیلات سازمان تامین اجتماعی

- تامین خدمات درمانی ( پرداخت هزینه اقامت مریض و همراه او)

- تعطیل موقت دانشگاه موجب سلب عنوان دانشجویی و قطع مستمری نیست

- تاریخ کسر حق بیمه کارمندان

* قوانین تجاری

- فوت صادرکننده چک مانع پرداخت وجه آن از طرف بانک محال علیه نیست

- عدم قید تاریخ صدور چک

- پرداخت وجه چک بدستور محکمه در صورت گم شدن آن

- اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک

- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها ( اداره تصفیه امور ورشکستگی)

- دفاتر و اوراق تجاری

- نحوه مطالبه و واخواست سفته های عندالمطالبه چگونه است؟

- تقسیم سود در شرکت های تحت مدیریت دولت

- آیا در شرکت تعاونی ، هیئت مدیره میتواند به یکی از کارمندان یا اعضا خود جهت اقامه دعوی یا دفاع در محاکم نمایندگی بدهد

- آیا مدیران عامل در شرکتهای تعاونی روستایی کارگر محسوبند و مشمول قوانین کار میباشند ؟

- آیا حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی در شرکتهای تعاونی روستایی باید تا پایان جلسه رعایت شود

- آیا پرداخت پاداش به اعضا هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی جایز است یا نه؟

- مرجع صالح برای رسیدگی بدعوی مطالبه هزینه های معطلی (سورشارژ)

- اقامه دعوی علیه ظهرنویس سفته یا برات، خارج از موعد قانونی در مناطق جنگی

- مرجع صالح برای ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکها

- آیا تعطیل بودن بانکها در روزهای پنجشنبه موجب تمدید مدت اعتراض است؟

- نحوه پرداخت حق صندوق «الف» از دارایی ورشکسته

- آیا هزینه واخواست هزینه دادرسی محسوب است؟

* قوانین ثبتی

- دستور ثبت ازدواج غیررسمی از طرف دادگاه مانع از تعقیب زوج نیست

- عدم ثبت ازدواج تاثیری در صحت آن ندارد

- ثبت ازدواج مجدد در خارج از کشور توسط مامورین کنسولی جایز است

- ثبت واقعه ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه در اسناد سجلی

- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

- مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بقوت خود باقی است

- شمول ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک به زمین محصور و گاراژ

- عدم شمول ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک به باغ مشجر

- ثبت ملک بنام سازمان مسکن

- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک نسخ نشده است

- ثبت شرکتهای خارجی

- ثبت واقعه طلاق

- ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه

- ثبت طلاق در دفاتر کنسولی

- ثبت طلاقی که بحکم دادگاه خارجی واقع میشود

- حضور قائم مقام رئیس محکمه ابتدایی در اداره ثبت جهت اعمال ماده 97 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

- حق الثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

- ملاک محاسبه دریافت حق الثبت در اسناد رسمی

- رسیدگی بدادخواستهای مذکور در مواد 92 و 93 آیین نامه

- رعایت تعدد در تخلفات انتظامی سردفتران

- مرور زمان تعقیب انتظامی سردفتران

* قوانین شهرداری

- دخالت مهندسین شهرداری در نقشه کشی و نظارت ساختمانهای اشخاص

- تخریب بنای مشرف به خرابی

- تاسیس دفتر اسناد رسمی در محل مسکونی

- قانون تعیین تکلیف ساختمانهایی که بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده است

- تبدیل بنای مسکونی به تجاری (ماده 100 قانون شهرداری)

- نحوه اعمال ماده 100 و تبصره های آن در شهرهایی که فاقد نقشه جامع شهر است

- قطعیت احکام دادگاه کیفری 2 در مورد تخلفات ماده 100 قانون شهرداری

- تبصره های ماده 100 در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراست

- پرداخت جریمه موضوع تبصره های ماده 100 بعهده چه کسی است

- جریمه های موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری جزای نقدی محسوب نمیشود

- برای تنظیم سند اجاره مفاصا حساب عوارض شهرداری لازم نیست

- معافیت هتل و غذاخوری راه آهن از پرداخت عوارض خدماتی

- عدم معافیت املاکی که هنوز به مالکیت دولت درنیامده از عوارض شهرداری

- سازمان قند و شکر از عوارض نوسازی معاف نیست

- نسخ تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداریها

* قوانین مدنی

- مرجع صدور اجازه ازدواج مجدد

- ثبت ازدواج نیازی به اجازه دادگاه ندارد

- تعیین مدت از طرف دادگاه برای اجازه طلاق

- اجبار زوج بطلاق

- کمک به بازماندگان شهدا

- ارث زوجه و برادر و خواهر امی و برادر ابوینی

- اقاله معامله بوسیله ورثه

- فوت چند نفر در یک حادثه رانندگی و نحوه ارث بردن آنها از یکدیگر

- تقسیم و افراز ملک بازداشت شده

- مطالبات کارمند متوفی از بابت حقوق مشمول مقررات ارث است

- آیا لازم است در تصدیق انحصار واثت سهم الارث ورثه از ماترک تعیین شود؟

- میراث زوجه از همسر و فرزند خود که در یک حادثه فوت نموده اند

- تسلیم ترکه متوفای بلا وارث به خزانه دولت

- مسئولیت ورثه در ادا دیون مورث خود

- خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی

- ارجاع پرونده به شعب دادگاه مدنی خاص وظیفه کیست؟

- اقرار زوجین بوقوع ازدواج غیررسمی

- ازدواج موقت

- اعتبار اسنادی که طبق قانون اصلاحات ارضی تنظیم شده است

- اعتبار اسناد عادی که در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

- اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت

- اعتبار میکروفیلم از نظر قضایی

- شرکت هریک از شرکا در مزایده ملک مشاع

- بطلان افراز

- تصرف در ملک مشاع لازمه افراز نیست

- مرجع صالح برای افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است

- ورود در ملک بمنظور افراز آن

- عدم اجرای حکم افراز صادره علیه غیرمالک

- افراز ملکی که در حدود آن اختلاف وجود دارد

- قابلیت پژوهش یا فرجام دستور فروش ملک غیرقابل افراز

- مرجع رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات واحد ثبتی در مورد افراز

- تشریفات مربوط به اعتراض بر تصمیم واحد ثبتی

- حضور تمام شرکا در موقع افراز

- افراز بموجب حکم دادگاه انقلاب

- افزایش مال الاجاره ساختمانهای استیجاری دولت

- الزام به انجام تعهد (فروش زمین)

- الزام به تنظیم سند رسمی

- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه غیرمالک

- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وقتی که در سند عادی چنین تعهدی نشده باشد

- اموال پیدا شده

- اموال مجهول المالک (دفترچه پس انداز بانک)

- اموال پیدا شده (اشیایی که از مسافرین هواپیما بجا می ماند)

- اموال مجهول المالک (در صورتیکه حقوق قانونی به آن تعلق گرفته باشد)

- اموال مجهول المالک ( اجرای تبصره سوم ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

- اموال منقول ( سهام شرکتها)

- اموال منقول و غیرمنقول (ساختمانهای پیش ساخته)

- ترک تابعیت زنی که در علقه زوجیت مرد ایرانی است

- تاثیر بازگشت به تابعیت ایران در مورد فرزندان صغیر

- تابعیت طفل متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی که هر دو متولد خارج از کشور باشند

- عدم موافقت ارتش با ازدواج فرد نظامی با زن خارجی

- تابعیت ایران (صدور شناسنامه)

- حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق، حضانت و نفقه

- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

- اثر و اعتبار طلاقی که طبق قانون واقع شده در دادگاههای خارجی

- اعتبار قرارداد تنظیم شده در خارج از کشور ( نزد کنسول ایران)

- مالکیت محل کسب و پیشه وسیله اتباع خارجه در ایران

- مصونیت نمایندگان سیاسی و لوازم شخصی آنان

- مصونیت مامورین سیاسی در امور جزایی ( خلافی و تخلفات رانندگی)

- الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات تبعیض نژادی

- استملاک اتباع خارجه از طریق ارث

- افراز املاک اتباع خارجه درایران

- تاثیر قولنامه در مالکیت اشخاص

- تاثیر حکم دادگاه بر بقا زوجیت اول

- مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه مدنی خاص

- حکم دادگاه مدنی خاص بر ثبت طلاق

- آیا ترک خانواده از موجبات طلاق است؟

- آیا قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اختصاص به محدوده شهرها دارد؟

- آیا بین قانون مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری با قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی تعارض وجود دارد؟

- ماده 134 قانون تعزیرات عطف بماسبق نمیشود

- صدور حکم رفع تصرف عدوانی بر مبنای ماده 134 قانون تعزیرات در صلاحیت چه مقامی است؟

- آیا ماده 134 قانون تعزیرات با قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تعارض دارد؟

- با تصویب ماده 134 قانون تعزیرات مجازاتهای مقرر در لوایح قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی ملغی است

- آیا صدور دستور موقت بر طبق ماده 3 قانون رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری اختصاص به دادگاه دارد؟

- دعوی تصرف عدوانی و قاعده فراغ دادرس

- دعوی تصرف عدوانی و دعوی ماهیتی خلع ید

- تصرف عدوانی شریک درمال مشاع

- حد شمول لایحه قانونی مجازات اخلال درامر کشاورزی و دامداری

- تصرف عدوانی در مورد مستغلات استیجاری مشمول قانون مدنی

- آیا داشتن سند مالکیت بدون برگ عمران دلیل بر سبق تصرف است؟

- اجرای حکم تصرف عدوانی

- لزوم انتشار تصویبنامه ها

- تقاضای طلاق از طرف زوجه ناشزه بعلت عدم انفاق

- تقاضای طلاق در موردی که ازدواج ثبت نشده است

- آیا با تصویب ماده 8 قانون ثبت احوال ماده 999 قانون مدنی نسخ شده است؟

- تصحیح رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال

- تغییر نام در شناسنامه

- تجدیدنظر در احکام دادگاه صلح مستقل در مورد اختلافات سجلی

- صدور شناسنامه برای طفلی که پدر و مادر و وابستگان او معلوم نیستند

- اقامه دعوی در مورد شناسنامه هایی که در مهلت قانونی صادر شده است

- ادعای تعلق شناسنامه ای که بعلت فوت صاحب آن باطل شده است، به مدعی

- صدور شناسنامه به تقاضای مادر

- صدور شناسنامه برای طفلی که از ازدواج غیررسمی متولد شده است

- جریمه تاخیر اجرای حکم در مورد تحویل سند اتوموبیل

- اسقاط حضانت طفل از طرف هر یک از ابوین

- ماده 171 قانون مدنی و قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها

- حضانت فرزندان صغیر شهدا با مادران آنهاست

- حق الزحمه نمایندگان قضایی وزارتخانه ها

- حق حضانت و تاثیر آن در صدور گذرنامه برای اطفال

- حق ملاقات والدین با اطفال

- حق شفعه در اعیانی

- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در مورد ابطال اسناد مالکیت

- صلاحیت دادگاه خارجی در رسیدگی بدرخواست طلاق

- دعوی ابطال سند بطرفیت چه شخصی باید طرح شود

- روابط موجر و مستاجر تاثیر عدم اعتبار پروانه ساختمانی هنگام اجرای حکم تخلیه

- آیا برای حق کسب و پیشه که ضمن حکم تخلیه مورد حکم واقع شده است میتوان مستقلا اجراییه صادر کرد

- تعلق سرقفلی به محل بانکها

- توقیف حق کسب و پیشه

- تاثیر تعهد مستاجر بر عدم دریافت حق کسب و پیشه

- حق کسب و پیشه در مورد مستاجر متخلف

- پرداخت حق کسب و پیشه به مالک کارخانه طبق قانون نحوه خرید و تملک

- تفاوت بین حق کسب و پیشه مقرر در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و قانون موجر و مستاجر

- اساس و مبنای تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت

- حق کسب و پیشه در مورد مطب پزشکان و دفتر وکالت وکلا دادگستری

- تبدیل محل سکنی به کسب با اجازه موجر

- تغییر میزان حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم مجوزی ندارد

- ادعای عسر و حرج در صورت عدم پرداخت مال الاجاره

- دعوی عسر و حرج و نیاز فرزندان موجر

- شرط ضمن عقد اجاره

- تعدیل مال الاجاره ساختمانهای استیجاری دولت

- تعدیل مال الاجاره محلهای مسکونی

- تاریخ تعدیل مال الاجاره در مورد ساختمانهای استیجاری دولت

- قطعیت حکم تعدیل مال الاجاره

- توافق و تراضی درمیزان اجاره بها از طرف سازمانهای دولتی و اصل 139 قانون اساسی

- تقلیل اجاره بها

- تخلیه عین مستاجره بعلت مشرف بخرابی بودن و ادعای عسر و حرج مستاجر

- صدور حکم تخلیه نسبت به قسمتی از ملک مشاع

- صدور حکم تخلیه باستناد عدم پرداخت اقساط سرقفلی

- تاثیر توافق موجر و مستاجر بر عدم درخواست تعدیل مال الاجاره

- وضع ید مجدد مستاجر پس از انتقال بغیر

- اخطار موضوع بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر وقتی منشا اثر است که صحیحا صادر شده باشد

- حد شمول عسر و حرج وقتی که حکم تخلیه نسبت به محل سکنی و کسب تواما صادر شده باشد

- حق کسب و پیشه در مواردیکه حکم تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 58/2/4 شورای انقلاب صادر میشود

- تخلیه قسمتی از ملک مشاع بمنظور احتیاج شخصی موجر برای کسب

- حد شمول ماده واحده راجع به توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی

- اعمال ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در مورد محلهای استیجاری مسکونی

- اجرای قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مورد محلهای کسب

- دعوی تخلیه از اعیان مستاجره مشمول قانون مدنی مالی است یا غیر مالی؟

- حد شمول بند 6 ماده 2 قانون موجر و مستاجر سال 1356

- تمدید مدت اجاره

- اجرای قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 نقاط مختلف کشور

- آیا دعوی مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل از دعاوی راجع به منقول است

- عدم ایداع حق کسب و پیشه ظرف سه ماه

- سازش طرفین و لایحه قانونی توقف اجرای احکام

- تعلق حق کسب و پیشه بغیر محلهای مسکونی

- توافق طرفین در مورد تخلیه مورد اجاره

- بین مواد 1 و 15 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 تعارضی نیست

- تخلف مستاجر از شرط ضمن العقد

- انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

- قطعیت حکم دادگاه در مورد تخلف در پرداخت اجاره

- درخواست عسر و حرج نسبت به احکام سابق الصدور

- آیا قطعیت حکم مذکور تبصره یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و بند 9 همان قانون کلی و مطلق است یا شامل احکام تخلیه است

- اجاره اراضی موقوفه

- ملغی الاثر شدن حکم بعلت عدم درخواست صدور اجراییه

- رسیدگی دادگاه عمومی بجای دادگاه مدنی خاص

- رسیدگی فوری (دستور موقت) در دادگاه مدنی خاص

- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در مورد رجوع وقتی که طرفین مقیم خارج باشند

- ارجاع بداوری در دادگاه مدنی خاص

- شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

- شرط ضمن عقد نکاح از طرف زنی که به سن قانونی رشد نرسیده است

- منع زوجه از شغل

- صلاحیت دادگاه عمومی در صورت غیبت متصدی دادگاه مدنی خاص

- صلاحیت دادگاه مدنی خاص(تنفیذ وصیت نامه)

- صلاحیت دادگاه مدنی خاص (صدور حکم رشد)

- صلاحیت دادگاه مدنی خاص ( مخصوص اهل تسنن)

- صلاحیت دادگاه-تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست

- صلاحیت دادگاه- محل اقامت زوجین (درصورتیکه مقیم خارج از کشور باشند)

- صلاحیت دادگاه در مورد حضانت طفل مقیم خارج از کشور

- مرجع صالح برای رسیدگی بدعوی تولیت(تعیین متولی)

- صلاحیت دادگاه عمومی در صورت بلاتصدی بودن دادگاه مدنی خاص

- صلاحیت دادگاه - اختلاف در نسبت- تصحیح شناسنامه

- صلاحیت دادگاه- دعوی استرداد جهیزیه

- صلاحیت دادگاه مدنی خاص- اجازه طلاق و اجبار طلاق

- طلاق با توافق طرفین

- عدم حضور زوجه برای ثبت طلاق

- فرزندخواندگی طفلی که پدر یا مادر او در قید حیات باشند

مواد 2 و 3 قانون مدنی نسخ نشده است

- رسیدگی دادگاه عمومی بجای دادگاه مدنی خاص

- نسخ مقررات قانون حمایت خانواده در مورد ولایت و قیومیت

- نسخ مقررات قانون حمایت خانواده در مورد طلاق

- قطع شاخه درختی که داخل خانه غیر شده است

- قطعیت حکم دادگاه در مورد طلاق

- ملاک قطعیت احکام در مواردی که دادگاه عمومی بجای دادگاه مدنی خاص رسیدگی میکند

- طلاق- فسخ نکاح و گواهی عدم امکان سازش

- لزوم صدور اجازه طلاق در مورد ایرانیان غیرشیعه

- دادگاه عمومی مذکور در ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص کدام دادگاه است

- ابطال تمبر مالیاتی از طرف وکلا سازمانهای دولتی

- تمبر مالیاتی برای مرحله اجرایی

- مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه

- مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

- معامله املاک ثبت شده باستناد اقرار

- معافیت از شرط سن برای ازدواج

- مرجع صالح برای منع اشتغال زوجه

- مرجع صدور اجرائیه برای وصول مهر

- معرفی نماینده قضایی از طرف بانکها

- ارائه وصیتنامه بعد از صدور گواهی انحصار وراثت

- وصیت زائد بر ثلث

- مرور زمان در مورد وصیتنامه

- اعتبار وصیتنامه تنظیمی در یکی از محاضر رسمی کشورهای خارج

- نحوه اجرای حکم تنفیذ وصیتنامه

- وصیت شفاهی

- عدم امکان انجام وظیفه از طرف ناظر استصوابی

- تعدد متولی در وقف و اقدامات هر یک از آنان

- مرجع صالح برای رسیدگی بدعوی خلع ید یا مطالبه اجور موقوفه

- رسیدگی به ادعای تولیت و دلائل آن

- حد شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

- رسیدگی دادگاه انقلاب بدعوی وقفیت

- اداره موقوفات عام مجهول التولیه

- معافیت سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و مالیات

- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مورد موقوفات دارای متولی

- ملاک وصول مالیات از وکلا دادگستری

- منظور از وکالتنامه رسمی مذکور در ماده 6 آیین نامه هیئتهای حل اختلاف ثبت احوال چه نوع وکالتنامه ای است؟

- وکالت وکیلی که وکالتنامه خود را بسبب اشتغال به شغل قضایی به کانون تحویل داده سپس مستعفی شده است

- انجام مورد وکالت بوسیله موکلی که وکیل بلاعزل داشته است

- آیا در صورتیکه شرکتی ملی یا دولتی شود وکالت وکیل نیاز به تایید دارد؟

- وکالت قاضی بازنشسته در آخرین حوزه خدمت خود

- آیا پس از رفع تعلیق از وکیل تنظیم وکالتنامه مجدد لازم است یا همان وکالتنامه سابق کافی است

- اقدامات وکیل پس از فوت موکل

- مالیات حق الوکاله مرحله فرجامی

- لزوم ابطال تمبر مالیاتی از طرف وکیل خوانده

- آیا بیماری طولانی وکیل مشمول ماده 57 قانون وکالت است؟

- وکالت بلاعزل

- وکالت اتفاقی

- آیا فرزند میتواند از پدری که قادر بر تکلم نیست در مراجع قانونی مداخله کند

- وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

- ولایت کسانیکه برخلاف قانون مدنی حکم ولایت تحصیل نموده اند

- استعفا ولی قهری

- آیا هزینه زایمان جز نفقه است؟


اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
در مسائل مدنی


تعداد صفحه: 880   نوبت چاپ: 1    
قطع: وزیری نویسنده: سعید نیسی
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
911 راز زیبایی

911 راز زیبایی

قيمت فروش : 85,000 ريال

 
كانسپت و كامنت

كانسپت و كامنت

قيمت فروش : 32,000 ريال

 
مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

قيمت فروش : 80,000 ريال

 
EDI مبادله الکترونیک دادهها و تجارت الکترونیک (EC)

EDI مبادله الکترونیک دادهها و تجارت الکترونیک (EC)

قيمت فروش : 25,000 ريال

 
قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضائی

قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضائی

قيمت فروش : 78,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

4722